Skupina Metrostav

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb, ktoré pôsobia v odbore stavebníctva.

Viac o Skupine

Viac o Skupine

Skupina Metrostav je podnikateľské zoskupenie právnických osôb, ktoré pôsobí v odbore stavebníctva.

Koncern Skupina Metrostav tvorí v zmysle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o odchodných spoločností a družstiev (zákon o obchodných korporácii) riadiaca osoba Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, so sídlom Koželužská 2450/4, Libeň PSČ 180 00, Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758 a ďalšie osoby nim riadené.

Koncern Skupina Metrostav bol ustanovený rozhodnutím predstavenstva Metrostav a.s. zo dňa 4. Februára 2014.